รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบวัดความรู้ คณิตศาสตร์ (สอบวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น.)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ครูอัครณัฐ บุญมะยา โทร.061-0457497
ลำดับ ชื่อ-สกุล โรงเรียน ระดับชั้น การชำระเงิน
1
เด็กชายณรัช ลิ้มโฆษิต นางรอง ม.2 ชำระเงินแล้ว
2
เด็กหญิงรัชญา ลิ้มโฆษิต อนุบาลกมลลักษณ์ ป.4 ชำระเงินแล้ว
3
เด็กชายรัชกฤช เผ่าเวียงคำ นางรอง ม.1 ชำระเงินแล้ว
4
เด็กชายพีรวัส ศรีอรนันต์ อนุบาลกมลลักษณ์ ป.6 ชำระเงินแล้ว
5
เด็กหญิงนัทธมน วรรณโพธิ์กลาง จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 ชำระเงินแล้ว
6
เด็กชายสิรวิชญ์ ไชยโคตร บุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 ชำระเงินแล้ว
7
เด็กหญิงณัฐนันท์ ปัญนะทุภา สารสาสน์วิเทศบุรีรัมย์ ป.5 ชำระเงินแล้ว
8
เด็กหญิงกนกพัชร เกตุชาติ อนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 ชำระเงินแล้ว
9
เด็กชายกิตติธัช เกตุชาติ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
10
เด็กชายกฤติน เกศศรีพงษ์ศา บุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 ชำระเงินแล้ว
11
เด็กชายสมปอง รักบุญยัง อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ป.6 ชำระเงินแล้ว
12
เด็กหญิงมัณฑิตา สิทธิการค้า สารสาสน์วิเทศบุรีรัมย์ ป.5 ชำระเงินแล้ว
13
เด็กชายณัฐพัชร์ ปิดตาระเต อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ป.6 ชำระเงินแล้ว
14
เด็กชายนฤบดินทร์ ศรีคุณ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 ชำระเงินแล้ว
15
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ อริยะศิริวงศ์ อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ป.5 ชำระเงินแล้ว
16
เด็กชายภูดิศ สัตตารัมย์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 ชำระเงินแล้ว
17
เด็กหญิงเจสซี่คา ฟอนคาร์สัน มารีย์อนุสรณ์ ม.3 ชำระเงินแล้ว
18
เด็กหญิงกานต์ธีรา รามวงศ์ อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.1 ชำระเงินแล้ว
19
เด็กชายพิชชากร ถนอมสิน ตุลยาธร ป.3 ชำระเงินแล้ว
20
เด็กชายภัทรธนกฤษณ สินรัมย์ อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ป.4 ชำระเงินแล้ว
21
เด็กหญิงนารา ลัทธิกุล อนุบาลกมลลักษณ์ ป.5 ชำระเงินแล้ว
22
เด็กชายภาคิน ลัทธิกุล อนุบาลกมลลักษณ์ ป.5 ชำระเงินแล้ว
23
เด็กชายณพัชญ์สิษฐ์ ตระกูลไตรพฤกษ์ อนุบาลกมลลักษณ์ ป.5 ชำระเงินแล้ว
24
เด็กชายนันทิช โจสันเทียะ อนุบาลกมลลักษณ์ ป.4 ชำระเงินแล้ว
25
เด็กชายทินภัทร วรีฤทธิ์ อนุบาลกมลลักษณ์ ป.6 ชำระเงินแล้ว
26
เด็กชายต้นตระกูล ตั้งชีวินศิริกุล อนุบาลกมลลักษณ์ ป.5 ชำระเงินแล้ว
27
เด็กหญิงศุภิสรา อยู่สำราญ อนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 ชำระเงินแล้ว
28
เด็กชายณพัฐกรณ์ ตระกูลไตรพฤกษ์ อนุบาลกมลลักษณ์ ป.4 ชำระเงินแล้ว
29
เด็กหญิงกรกนก แซ่ซือ อนุบาลกมลลักษณ์ ป.5 ชำระเงินแล้ว
30
เด็กหญิงกชกร แซ่ซือ อนุบาลกมลลักษณ์ ป.6 ชำระเงินแล้ว
31
เด็กชายพีรดนย์ พิลาวุฒิ อนุบาลกมลลักษณ์ ป.5 ชำระเงินแล้ว
32
เด็กหญิงบัวบูชา จันทรักษ์ อนุบาลกมลลักษณ์ ป.5 ชำระเงินแล้ว
33
เด็กหญิงเปรมชนก ทิพย์อักษร อนุบาลกมลลักษณ์ ป.4 ชำระเงินแล้ว
34
เด็กหญิงลออรัตน์ เพียสุระ อนุบาลกมลลักษณ์ ป.5 ชำระเงินแล้ว
35
เด็กชายนนทพัทธิ์ ช่างทอง อนุบาลกมลลักษณ์ ป.5 ชำระเงินแล้ว
36
เด็กหญิงทฤฒมน เกิดโชคอนันต์ อนุบาลกมลลักษณ์ ป.5 ชำระเงินแล้ว
37
เด็กชายนราวิชญ์ บุญปลีก มารีย์พิทักษ์ ป.5 ชำระเงินแล้ว
38
เด็กชายปัณณวิชญ์ สภารัตน์ นางรอง ม.1 ชำระเงินแล้ว
39
เด็กชายปกรณ์ สภารัตน์ อนุบาลกมลลักษณ์ ป.4 ชำระเงินแล้ว
40
เด็กหญิงพุทธิดา พุ่มแก้ว อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.5 ชำระเงินแล้ว
41
เด็กหญิงณัฐภัสสร นามประเสริฐ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.3 ชำระเงินแล้ว
42
เด็กหญิงสุดารัตน์ สมญาติ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.3 ชำระเงินแล้ว
43
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ วิเศษสัตย์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.3 ชำระเงินแล้ว
44
เด็กชายตรรกวิทย์ เกษรนวล ประโคนชัยวิทยา ป.6 ชำระเงินแล้ว
45
เด็กหญิงธัญวรัตน์ เกษรนวล ประโคนชัยวิทยา ป.3 ชำระเงินแล้ว
46
เด็กชายณัฐธัญพงศ์ ศรีไชโยรักษ์ อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ป.5 ชำระเงินแล้ว
47
เด็กหญิงพิมลพร สายเพชร อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 ชำระเงินแล้ว
48
เด็กหญิงภัสสร์ธิษา ธนเมธาวณิชย์ อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 ชำระเงินแล้ว
49
เด็กหญิงกันยกร เล็กประโคน อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 ชำระเงินแล้ว
50
เด็กชายธนภัทร จวงประโคน อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 ชำระเงินแล้ว
51
เด็กหญิงญาศินีย์ สุดโท อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 ชำระเงินแล้ว
52
เด็กหญิงณิชาภัท คงทิพย์ อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 ชำระเงินแล้ว
53
เด็กหญิงชญาณิศา อ่อนนวล อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 ชำระเงินแล้ว
54
เด็กหญิงชนัฐปภา ปักกาวะลา อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 ชำระเงินแล้ว
55
เด็กหญิงพิมมาดา สาจันทร์ อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 ชำระเงินแล้ว
56
เด็กหญิงเบญญาภา หงษ์ทอง อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 ชำระเงินแล้ว
57
เด็กชายพีรวิชญ์ หอยสังข์ อนุบาลกมลลักษณ์ ป.6 ชำระเงินแล้ว
58
เด็กหญิงนพวิชญ์ บุตรไทย อนุบาลกมลลักษณ์ ป.6 ชำระเงินแล้ว
59
เด็กชายวงศพัทธ์ เพชรดำ อนุบาลกมลลักษณ์ ป.6 ชำระเงินแล้ว
60
เด็กชายเดชาธร เสียมราช อนุบาลกมลลักษณ์ ป.5 ชำระเงินแล้ว
61
เด็กหญิงทัตพิชา นาราช อนุบาลกมลลักษณ์ ป.5 ชำระเงินแล้ว
62
เด็กหญิงณัฏฐิกา ทองขาว อนุบาลกมลลักษณ์ ป.5 ชำระเงินแล้ว
63
เด็กหญิงนารีนาถ ศรีณรงค์ อนุบาลกมลลักษณ์ ป.6 ชำระเงินแล้ว
64
เด็กชายสุวิทวัส จึงสัจจานุสรณ์ อนุบาลกมลลักษณ์ ป.4 ชำระเงินแล้ว
65
เด็กหญิงนันทภัค ทัศนาวิวัฒน์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.3 ชำระเงินแล้ว
66
เด็กหญิงฟ้าใส ปุยะติ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.4 ชำระเงินแล้ว
67
เด็กชายชิษณุพงศ์ มีสุข สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.4 ชำระเงินแล้ว
68
เด็กหญิงณัฏฐิกา ทองขาว อนุบาลกมลลักษณ์ ป.5 ชำระเงินแล้ว
69
เด็กชายคัมแพง กาสิทธิ์ อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.5 ชำระเงินแล้ว
70
เด็กชายสิรวิทย์ ปักกระโทก อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.5 ชำระเงินแล้ว
71
เด็กหญิงทิพย์วดี ทองโพธิ์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 ชำระเงินแล้ว
72
เด็กหญิงสิตาภัทร สกุลพรหม อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.5 ชำระเงินแล้ว
73
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา รัตนชีวพงศ์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 ชำระเงินแล้ว
74
เด็กหญิงศิริกานดา ชีพไธสง สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 ชำระเงินแล้ว
75
เด็กหญิงณิชชาวีณ์ ชุมแวงวาปี บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
76
เด็กชายณัชปกรณ์ กมลมุนีโชติ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 ชำระเงินแล้ว
77
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีกัลยา อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 ชำระเงินแล้ว
78
เด็กหญิงวชิรญาณ์ สินรัมย์ อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.3 ชำระเงินแล้ว
79
เด็กชายพิภู มากมั่งมี สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 ชำระเงินแล้ว
80
เด็กชายพชรพล ปานทอง อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ป.4 ชำระเงินแล้ว
81
เด็กชายณัฐวิพล ทัศนาวิวัฒน์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 ชำระเงินแล้ว
82
เด็กชายธรณ์ แสงเบญจา สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 ชำระเงินแล้ว
83
เด็กชายภูดิส ยินดี สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 ชำระเงินแล้ว
84
เด็กชายสุธนโชติ สืบปรุ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 ชำระเงินแล้ว
85
เด็กชายอินทัช บัวผัน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 ชำระเงินแล้ว
86
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ศรีพุทซา สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 ชำระเงินแล้ว
87
เด็กหญิงวิชญาดา จองมุ้ง สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 รอการชำระเงิน
88
เด็กชายธาราทร จารย์คูณ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 ชำระเงินแล้ว
89
เด็กหญิงลภัสรดา จันทร์กลาง สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 ชำระเงินแล้ว
90
เด็กชายจิรกร อันทามา อนุบาลกมลลักษณ์ ป.5 ชำระเงินแล้ว
91
เด็กชายอาชวัน อุดมดี อนุบาลกมลลักษณ์ ป.6 ชำระเงินแล้ว
92
เด็กชายกรณ์เดช จงสง่ากลาง สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 ชำระเงินแล้ว
93
เด็กหญิงปุญญาภา จันทพันธ์ อนุบาลกมลลักษณ์ ป.6 ชำระเงินแล้ว
94
เด็กชายณพิชญ์ ยานรัมย์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 ชำระเงินแล้ว
95
เด็กชายณัฐกรณ์ แว่นศิลา สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 ชำระเงินแล้ว
96
เด็กชายณัฐวรรธน์ ไทยจันทรารักษ์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 ชำระเงินแล้ว
97
เด็กชายธานินทร์ ที่รักษ์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 ชำระเงินแล้ว
98
เด็กชายธีรกานต์ เทวนุกูล สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 ชำระเงินแล้ว
99
เด็กชายธีรภัทร นิลสนธิ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 ชำระเงินแล้ว
100
เด็กหญิง ณัฎฐณิชา ไชยสำโรง ชมิดท์ อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 ชำระเงินแล้ว
101
เด็กชายรดิศ วิลาศรี จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 ชำระเงินแล้ว
102
เด็กชายปิยังกูร สิงห์จันทร์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.2 ชำระเงินแล้ว
103
เด็กหญิงอชิรญา ดำริห์ เวตวันวิทยา ม.2 ชำระเงินแล้ว
104
เด็กหญิงปรัชญ์ณรัตน์ ออดไธสง สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.2 ชำระเงินแล้ว
105
เด็กหญิงณภัทร์วรัญญ์ ศรีจันทร์บุญ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.4 ชำระเงินแล้ว
106
เด็กชายพันธุ์เทพ ศักดิ์ผดุงกิจ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 ชำระเงินแล้ว
107
เด็กชายพีรณัฎฐ์ ละอองทอง สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 ชำระเงินแล้ว
108
เด็กชายภูริภัทร เพ็ชรทะเล สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 ชำระเงินแล้ว
109
เด็กชายรชต โกศล สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 ชำระเงินแล้ว
110
เด็กชายสมันตชิต ชนะค้า สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 ชำระเงินแล้ว
111
เด็กหญิงกุลญาดา เครือณรงค์สันติ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 ชำระเงินแล้ว
112
เด็กชายจักริน จันทร์สว่าง อนุบาลกมลลักษณ์ ป.6 ชำระเงินแล้ว
113
เด็กหญิงณัฐธิดา บูรพิศ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 ชำระเงินแล้ว
114
เด็กชายธฤษณัช แก้วลาด จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 ชำระเงินแล้ว
115
เด็กหญิงภัคภิณญา ทองราช มารีย์พิทักษ์ ป.4 ชำระเงินแล้ว
116
เด็กหญิงธิดาทิพย์ จิตไธสง มารีย์พิทักษ์ ป.4 ชำระเงินแล้ว
117
เด็กหญิงณิรมล แสนวัง สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 ชำระเงินแล้ว
118
เด็กหญิงธัญชนก แสนสมบัติ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 ชำระเงินแล้ว
119
เด็กหญิงบุณยาพร วงษ์จินดา สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 ชำระเงินแล้ว
120
เด็กหญิงปพิชญา เวชประโคน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 ชำระเงินแล้ว
121
เด็กหญิงปัณฑิตา ศักดิ์ผดุงกิจ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 ชำระเงินแล้ว
122
เด็กหญิงปูชิตา แสนสุด สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 ชำระเงินแล้ว
123
เด็กหญิงยิ่งลักษณ์ เสนารัตน์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 ชำระเงินแล้ว
124
เด็กหญิงลีโอน่า มาลีซู สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 ชำระเงินแล้ว
125
เด็กหญิงสิริวิมล คะเลารัมย์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 ชำระเงินแล้ว
126
เด็กหญิงอนัญญา จิระกิจเจริญสิน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 ชำระเงินแล้ว
127
เด็กหญิงอินทรามณี พนมรัมย์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 ชำระเงินแล้ว
128
เด็กชายณชพล พัฒนชีวะพูล อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.4 ชำระเงินแล้ว
129
เด็กชายชัชชัย วรรณสิงห์ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 ชำระเงินแล้ว
130
เด็กหญิงเบญญาภา จงคูณกลาง สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 ชำระเงินแล้ว
131
เด็กชายชาติภักดี ปาลสาร สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 ชำระเงินแล้ว
132
เด็กชายตรีวิทย์ ม่วงชูอินทร์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 ชำระเงินแล้ว
133
เด็กชายธัญเทพ ชีพไธสง สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 ชำระเงินแล้ว
134
เด็กชายธีรโชติ รักพินิจ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 ชำระเงินแล้ว
135
เด็กชายนิโคไลย์ สกุยท์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 ชำระเงินแล้ว
136
เด็กชายปรมะ กายแก้ว สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 ชำระเงินแล้ว
137
เด็กชายสิรธีร์ ยศม้าว อนุบาลนาโพธิ์ ป.6 ชำระเงินแล้ว
138
เด็กหญิงปวีณ์กร ยศม้าว อนุบาลนาโพธิ์ ป.3 ชำระเงินแล้ว
139
เด็กชายพชรคุณ สุขเสริม สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 ชำระเงินแล้ว
140
เด็กชายภาสกร เพชรเนื้อนิล สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 ชำระเงินแล้ว
141
เด็กชายรบิล จุรีมาศ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 ชำระเงินแล้ว
142
เด็กชายรภัสศักย์ เลิศศรีชูเชิด สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 ชำระเงินแล้ว
143
เด็กหญิงณัชชา ดวงใจ อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.3 ชำระเงินแล้ว
144
เด็กหญิงปลายฝน เอ็มประโคน อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.3 ชำระเงินแล้ว
145
เด็กหญิงธัญพิมล ยลวงศ์ อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.3 ชำระเงินแล้ว
146
เด็กหญิงกานต์รวี นพตลุง อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.3 ชำระเงินแล้ว
147
เด็กชายชยพล สายสังข์ อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.3 ชำระเงินแล้ว
148
เด็กหญิงฐิติพร ตาดี อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.3 ชำระเงินแล้ว
149
เด็กหญิงศศิกาญจน์ ชาญประโคน อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.3 ชำระเงินแล้ว
150
เด็กหญิงธนันทา สายทอง อนุบาลแคนดง ป.6 ชำระเงินแล้ว
151
เด็กหญิงกนกนภัส จงนิมิตรสถาพร อนุบาลแคนดง ป.6 ชำระเงินแล้ว
152
เด็กหญิงปัณณวกรณ์ มมประโคน อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 ชำระเงินแล้ว
153
เด็กหญิงณัฏฐนันท์ เทียรวรรณ อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 ชำระเงินแล้ว
154
เด็กชายทรงธรรม สมใจ นางรอง ม.2 ชำระเงินแล้ว
155
เด็กหญิงขวัญชนก ไขสาร มารีย์พิทักษ์ ป.5 ชำระเงินแล้ว
156
เด็กหญิงณัฏฐณิชา แดงสี อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.4 ชำระเงินแล้ว
157
เด็กชายปัณณวิชญ์ แดงสี อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.2 ชำระเงินแล้ว
158
เด็กชายธนดล ฉลูรัมย์ เทศบาล 2 อิสาณธีรวิทยาคาร ป.5 ชำระเงินแล้ว
159
เด็กหญิงลัลน์รวิสรา ศรีภู่ มารีย์อนุสรณ์ ม.3 ชำระเงินแล้ว
160
เด็กหญิงบัญฑิตา นามคุณ มารีย์อนุสรณ์ ม.3 ชำระเงินแล้ว
161
เด็กชายกิตติธัช กิตติบดินทร์ มารีย์อนุสรณ์ ม.3 ชำระเงินแล้ว
162
เด็กชายพัสกร พัฒนาประทีป สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 ชำระเงินแล้ว
163
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ดอกประโคน ตูมใหญ่วิทยา ม.2 ชำระเงินแล้ว
164
เด็กหญิงชลพรรษ ทั่วประโคน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.2 ชำระเงินแล้ว
165
เด็กหญิงเกณิกา นามศักดิ์ ตูมใหญ่วิทยา ม.2 ชำระเงินแล้ว
166
เด็กหญิงจันทรธิดา ป้องพิมาย ตูมใหญ่วิทยา ม.2 ชำระเงินแล้ว
167
นางสาวชัญญานุช พุทธแล่ม ตูมใหญ่วิทยา ม.3 ชำระเงินแล้ว
168
นางสาวพิชญาพร พินิจงาม ตูมใหญ่วิทยา ม.3 ชำระเงินแล้ว
169
เด็กหญิงเกษกอแก้ว มิ่งวัฒนกุล ตูมใหญ่วิทยา ม.3 ชำระเงินแล้ว
170
นางสาวธิวานันท์ พวงกุดั่น ตูมใหญ่วิทยา ม.3 ชำระเงินแล้ว
171
นางสาวปราถณา แก้วชนะ ตูมใหญ่วิทยา ม.3 ชำระเงินแล้ว
172
นางสาวพัชรพร ดอกประโคน ตูมใหญ่วิทยา ม.3 ชำระเงินแล้ว
173
เด็กชายสิร์ปพัศ ดอนวิเศษ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 ชำระเงินแล้ว
174
นางสาวกมลพรรณ ฉวีวงค์ ตูมใหญ่วิทยา ม.3 ชำระเงินแล้ว
175
เด็กหญิงชาลิดา อยู่เงิน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 ชำระเงินแล้ว
176
เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา วานิชกิจ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 ชำระเงินแล้ว
177
เด็กหญิงทิพปภา ภูวงค์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 ชำระเงินแล้ว
178
เด็กหญิงธัญพร ศรีสุชัย สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 ชำระเงินแล้ว
179
เด็กหญิงธันยมัย รังสิทวีโรจน์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 ชำระเงินแล้ว
180
เด็กหญิงนาราชา บุญส่ง สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 ชำระเงินแล้ว
181
เด็กหญิงปุณยวีร์ ยศโสธร สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 ชำระเงินแล้ว
182
เด็กหญิงพิชญ์พิสุทธิ์ จันทร์สิงห์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 ชำระเงินแล้ว
183
เด็กหญิงมีนญาดา จำปี สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 ชำระเงินแล้ว
184
เด็กหญิงชนม์นิภา ปาปะขี วาปีปทุม ม.1 ชำระเงินแล้ว
185
เด็กหญิงคณภรณ์ ศิริชัยพัฒนา สิรินธร ม.3 ชำระเงินแล้ว
186
เด็กหญิงกรรวี ศิริชัยพัฒนา สุรวิทยาคาร ม.1 ชำระเงินแล้ว
187
นายจิรัฐ ปาปะขี วาปีปทุม